OBCHODY 100-LECIA POWSTANIA ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH

Nasze muzeum zaangażowane jest w obchody 100-lecia powstania Związku Polaków w Niemczech.

Przeróżne wydarzenia rocznicowe odbywają się w ciągu całego roku i mają bardzo szeroki zasięg, bowiem dotyczą wszystkich regionów, które przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości znajdowały się w państwie niemieckim.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, jako jeden z wiodących partnerów w województwie pomorskim, przygotuje wystawę okolicznościową dotyczącą działalności ZPwN, która będzie prezentowana w różnych miejscach województwa, a także poza nim.

Obchody organizowane przez nasze muzeum będą odbywać się w Bytowie oraz w Płotowie, gdzie istnieje Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich.

18 maja b.r. odbędzie się w Bytowie „Marsz na Bytów”. Jest to steatralizowana rekonstrukcja wydarzenia z 1920 roku, kiedy Kaszubi z parafii niezabyszewskiej i ugoskiej na czele z Bernardem Werrą, Janem Styp-Rekowskim, Antonim Szroederem, przyszli do Bytowa i złożyli deklarację niezgody i sprzeciwu na pozostawienie ziemi bytowskiej w państwie niemieckim.

28 czerwca b.r. odbędzie się w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie konferencja naukowa poświęcona polskiemu szkolnictwu w Niemczech oraz uroczystości upamiętniające Związek Polaków w Niemczech w Muzeum Szkoły Polskiej.

W ramach obchodów przygotowaliśmy także lekcje muzealne dotyczące ZPwN, na które serdecznie zapraszamy, a scenariusze których publikujemy poniżej z nadzieją na ich wykorzystanie przez inne instytucje.  

O szczegółach obchodów będziemy sukcesywnie informować na naszej stronie internetowej.

Informacje o innych wydarzeniach rocznicowych prosimy szukać na stronach samorządów i instytucji kultury. Wszelkie informacje sygnujemy stworzonym specjalnie na tę okazję znakiem z wizerunkiem rodła:

Scenariusze lekcji muzealnych:

„Bernard Werra – wielki zapomniany w walce o niepodległość”

Czas trwania zajęć ok. 75 minut

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych


Forma: aktywne zwiedzanie z oprowadzaniem. Trasa obejmuje Zagrodę Styp- Rekowskich w Płotowie, cmentarz płotowski oraz Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie

Cel lekcji:

– zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi historii ziemi bytowskiej po 1918 r.;

– rozbudzenie zainteresować przeszłością regionu;

– uświadomienie uczniom, iż przeszłość ma wpływ na różnorakie aspekty życia współczesnego;

– odwołanie  się do wrażliwości, uczuć i związków emocjonalnych ucznia z własnym regionem;

Cele operacyjne w kategoriach czynności uczniów:

 1. Poziom wiadomości:

– uczeń potrafi powiedzieć, jakie były postanowienia Traktatu Wersalskiego odnośnie Kaszub, w tym ziemi bytowskiej;

– uczeń zna najważniejsze wydarzenia na ziemi bytowskiej w okresie 1918 – 1939 r.;

2. Poziom umiejętności:

– uczeń umie opisać rolę działaczy Związku Polaków w Niemczech na ziemi bytowskiej;

– uczeń potrafi dokonać oceny postaw, takich postaci jak Bernard Werra, Jan Styp-Rekowski, Antoni Szroeder i in.

Postawa:

– kształcenie postaw patriotycznych poprzez wzbudzanie szacunku do miejsca zamieszkania

Metody: poszukująca, pogadanka, „burza mózgów”;

Formy pracy: z całą klasą;

Techniki: dyskusja panelowa, rozmowa nauczająca, pokaz;

Środki dydaktyczne: ekspozycja i materiały dydaktyczne (prezentacja, fotografie, nagrania dźwiękowe)

Przebieg lekcji:

 1. Po powitaniu klasy, prowadzący nawiązuje rozmowę z młodzieżą dotyczącą odradzania się Polski po 1918 r.
 2. Przewodnik – edukator opowiada uczniom o skutkach Traktatu Wersalskiego dla ziemi bytowskiej.
 3. Prowadzący w luźny sposób pyta uczniów jak dziś oceniliby poczynania ówczesnych działaczy.
 4. Następnie edukator opowiada młodzieży na podstawie prezentacji, materiałów fotograficznych o aresztowaniu Bernarda Werry, powstaniu ZPwN, zabiegach B. Werry dotyczących powstania szkół polskich w latach 20.XX w.
 5. Uczniowie mają zastanowić się nad rolą ZPwN dla ziemi bytowskiej.
 6. Prowadzący zabiera grupę w teren na cmentarz płotowski oraz do Muzeum Szkoły Polskiej by „dotknęli” historii, zagadnień poruszanych na zajęciach.
 7. W trakcie spaceru (zwiedzania) prowadzący w celu rekapitulacji będzie zadawał uczniom pytania dotyczące przeprowadzonej z nimi lekcji.

Autorka: kustosz Barbara Borzyszkowska (Oddział Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie)

—————————————————————————————————————-

„Związek Polaków w Niemczech na terenie Kaszub”

Lekcja muzealna w formie wykładu z pokazem slajdów. Jej tematem jest przedstawienie działalności Związku Polaków w Niemczech na Kaszubach. Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Powstanie, zakres i obszar działalności Związku Polaków w Niemczech.
 2. Dzielnica V ZPwN – Pogranicze i Kaszuby; Ksiądz Patron Bolesław Domański.
 3. Koła ZPwN na ziemi bytowskiej – czołowi działacze; ZPwN Okręg Kaszuby.
 4. Projekt Janiny Kłopockiej – Rodło jako znak Polaków w Niemczech.
 5. Berlin 1938 – I Kongres Polaków w Niemczech i Pięć Prawd Polaków.

Autorka: kustosz Katarzyna Juchniewicz (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)

„Nowa Września. Szkoły polskie na ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym”

Lekcja muzealna w formie wykładu z pokazem slajdów, której tematem jest ukazanie najistotniejszych zagadnień i postaci związanych z walką o polskie szkoły na ziemi bytowskiej:

 1. Działalność Związku Polskich Towarzystw Szkolnych.
 2. Jan Bauer, rodzina Styp-Rekowskich, Bernard Werra i inni działacze zaangażowani w uruchomienie polskich szkół na ziemi bytowskiej.
 3. Powstanie szkół w miejscowościach: Płotowo, Osława Dąbrowa, Ugoszcz i Rabacino.
 4. Stanisław Ledóchowski, Leon Wysiecki, Marceli Laboń, Anastazy Gabrych – nauczyciele szkół polskich na ziemi bytowskiej.
 5. Pokazowy proces Jana Bauera.
 6. „Nowa Września” – trudne losy polskich szkół mniejszościowych.

Autorka: kustosz Katarzyna Juchniewicz (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie)


Kontakt z edukatorkami:

Barbara Borzyszkowska – 59 333 22 34, 501 033 103

Katarzyna Juchniewiecz – 59 822 26 23, 59 822 86 19

Możliwość komentowania została wyłączona.