Konferencja: Jesienne Warsztaty Antropologiczne

Jesienne warsztaty antropologiczne. Spotkanie trzecie.

Oblicza miast. Małe miasta w czasach „płynnej” nowoczesności

Organizatorzy:

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi
Pommersches Landesmuseum Greifswald (Niemcy)

Miejsce:
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
Termin:
7 – 8 listopada 2013 roku
Zgłoszenia:
etno@muzeumbytow.pl
Tel.: 59 822 86 15 (Tomasz Siemiński) lub 59 822 86 19 (Maciej Kwaśkiewicz)
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, 77- 100 Bytów, ul. Zamkowa 2.

Po więcej informacji kliknij tytuł konferencji.

„Jesienne warsztaty antropologiczne” (2 edycje).

Kierownictwo naukowe: prof. Ewa Nowina-Sroczyńska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
Organizatorzy: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.
• I „Jesienne warsztaty antropologiczne” – oblicza sztuki ludowej; 14 – 15 października 2005
Miejsce: Brusy Jaglie (Chata Kaszubska).
Materiały pokonferencyjne opublikowane w: „Nasze Pomorze”. Rocznik MZK w Bytowie, nr 10, 2008.
Spis treści:
Jesienne Warsztaty Antropologiczne. Spotkanie drugie: „Oblicza muzealnictwa”
E. Nowina – Sroczyńska, Wprowadzenie.
K. Piątkowski, Iluzje etnograficzne – kontekst muzealny.
K. Piątkowska, Muzeum i tożsamość.
J. Święch, Kolekcjonerskie rozdroża muzealnictwa etnograficznego w Polsce.
M. Kwaśkiewicz, Zabytek niematerialny – rozważania nad definicją, świadomością i praktyką muzealną.
H. Czachowski, Muzeum etnograficzne. Kultury, światopoglądy, mody…
K. Walczak, Aby było miło i przyjemnie spędzić czas… Przekształcenia ofert muzeów skansenowskich ostatniej dekady.
W. Olszewski, Muzea etnograficzne w procesie dydaktycznym studiów etnograficznych. Kilka uwag praktyka.
K. Kulikowska, Muzeum – perspektywa zwiedzającego.
J. Sobieraj, Kilka słów o problemie szczątków ludzkich w archeologii.
I. Święch, Uwagi o fotografii jako szczególnym przedmiocie muzealnym.
R. Kleśta – Nawrocki, Muzeum Powstania Warszawskiego – muzeum pamięci IV RP.
E. Nowina – Sroczyńska, Z awangardy do historii: Łódź Kaliska Muzeum.
M. Kępiński, Muzeum w Piotrkowie. Refleksje nostalgiczne.

Jesienne Warsztaty Antropologiczne. Spotkanie drugie: dyskusja panelowa: „Muzeum – miejsce dla rzeczy i idei”.
C. Robotyki, A. Nadolska – Styczyńska, B. Olszewska, T. Lasowa, T. Siemiński, J. Kowalewski, M. Pruska, K. Piątkowska, J. Kopydłowski.

• II „Jesienne warsztaty antropologiczne” – oblicza muzealnictwa; 9 – 10 listopada 2006
Miejsce: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie.
Materiały pokonferencyjne opublikowane w: „Nasze Pomorze”. Rocznik MZK w Bytowie, nr 9, 2007.
Spis treści:

K. Kajkowski, Dwa znaki pielgrzymie ze zbiorów Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie
A. Rembisz, Brązowa figurka ornitomorficzna z Gdańska.
P. Sykut, Komisariaty i posterunki Policji Państwowej na Pomorzu w okresie konsolidacji i II Rzeczypospolitej. Organizacja, skład osobowy i teren działania powiatowej komendy Policji Państwowej w Chojnicach w 1922 r.
E. Nowina – Sroczyńska, Zobaczyć i mieć przyjemność w widzeniu. Twórcy ludowi w filmie etnograficznym.
K. Piątkowska, Ryzyko artysty. Między parodią demiurga a dramatem PR.
J. Stelągowski, Mietek Sawicka – dolnośląski twórca nieprofesjonalny?
H. Czachowski, Sztuki i sztuczki ludowej sztuki.
K. Kulikowska, Fotograficzne przedstawienia artystów (post)ludowych.
T. Siemiński, Ikonosfera z krasnalami, czyli od domowego demona do figury ogrodowej.
J. Borzyszkowski, Ruch kaszubsko – pomorski w latach trzydziestych XX wieku.
D. Kalinowski, Dramaturgia Jana Romskiego. Zarys problematyki.
A. Kuik – Kalinowska, W świecie poezji Aleksandra Labudy „Kaszëbsczim jesmë lëdã”.
J. Kęcińska – Kaczmarek, Ks. Franciszek Grucza – kapłan, literat i działacz społeczny.
E. Kamiński, Jan Trepczyk – jeden ze zrzeszeńców. Próba oceny idei zrzeszeńskiej w twórczości literackiej.
Z. Szwedek, Jan Trepczyk (relacja biograficzna z perspektywy córki Bogusławy Dames).
H. Makurat, Słońce w językowym obrazie świata Kaszubów na tle kultury innych Słowian.
L. Warda – Radys, Słownictwo związane z budownictwem w XVII-wiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego (nazwy budynków i pomieszczeń gospodarskich).
J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie w 2007 roku.
J. Kopydłowski, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodnio – Kaszubskiego w Bytowie w 2008 roku.
T. Siemiński, Sprawozdanie z wykonania badań terenowych Pt. „Estetyzacja codzienności na południowo – zachodnich Kaszubach” nad współczesnymi problemami kultury ludowej: ikonosferą, sztuką ludową, zdobnictwem, plastyką nieprofesjonalną i pograniczami sztuki.

Możliwość komentowania została wyłączona.